Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2023-05-02 13:15

Notikusi skolas XXV attīstības plānošanas konference

Šī gada 28. aprīlī notika Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas XXV attīstības plānošanas konference, kurai gatavojoties tika izvirzītas  trīs prioritātes, kuras tiks īstenotas no 2023. līdz 2026. gadam. Konferenci atklāja mūsu skolas direktore Irma Sērmūksle un Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Strūberga.

Konferences sākumā atskatījāmies uz mācību gada laikā paveikto. Šis gads bijis nozīmīgs mūsu pedagogiem. Fizikas skolotājam Kārlim Daģim tika pasniegta “Ekselences balva”, kas ir izglītības ekspertu un uzņēmēju kopīgi radīta iniciatīva, lai pateiktu paldies un izceltu tos skolotājus, kuru sniegums kalpo par mērauklu izcila pedagoga darbam 21. gadsimtā. Savukārt direktores vietniece Regina Detlava saņēma Jelgavas novada pašvaldības augstāko apbalvojumu - Atzinības rakstu par nozīmīgu profesionālo ieguldījumu Jelgavas novada un Latvijas jauniešu un pieaugušo izglītošanā. 12. klases audzinātāja Antra Akermane šogad ieguva Izglītības zinātņu maģistra grādu.

Pēc atskata uz šajā mācību gadā paveikto, sekoja prezentācija par skolas attīstības plānošanu nākamajam 2023. - 2026. gadam un noteiktas skolas attīstības plāna trīs prioritātes šim periodam. Metodisko jomu komisiju vadītāji prezentēja pirms tam savās komisijās pārspriestos uzdevumus izvirzīto prioritāšu mērķu sasniegšanai.

Šajā gadā esam bijuši īpaši aktīvi un piedalījušies dažādos projektos. Šobrīd ir noslēdzies mūsu skolas ERASMUS+ projekts “Ceļā uz pašvadītu mācīšanos”, kura rezultātā ir izstrādāti «Metodiskie ieteikumi mācību materiālu uzlabošanai tālmācībā, pamatojoties uz informācijas uztveres tipiem» un kurus bija iespējams apskatīt drukātā veidā. Projekta ietvaros tika apzināti izglītojamo uztveres tipi un mācīšanās stili. Mācību materiāli tika pilnveidoti balstoties uz Rīgas Tehniskās Universitātes sniegto metodoloģiju un dalībvalstu pieredzi, kā arī notika pilnveidoto mācību materiālu aprobācija partnervalstu skolās. Plānoto aktivitāšu laikā notika pieredzes apmaiņa un pedagogu profesionālā pilnveide. Starptautiskie projekti dod iespēju ilnveidot angļu valodas zināšanas un uzlabo komunikācijas prasmes.

Savukārt trīs jaunieši kopā ar skolotāju Ingu Eihentāli aprīļa sākumā devās uz Ziemeļvalstu sadarbības projektu, kas notika Hāpsalā, lai tiktos ar citiem jauniešiem no Somijas, Igaunijas un Rīgas, lai piedalītos diskusijās, sniegtu prezentācijas un veicinātu pieredzes apmaiņu.

Ar gada griezumā paveikto dalījās skolas padomes priekšsēdētāja Maija Štāla un jauniešu pašpārvaldes pārstāvis Pāvels Palijs.

Skolas attīstības plānošanas noslēdzās ar psiholoģes, psihoterapeites un pedagoģes Ainas Poišas lekciju par pedagogu labbūtību, novēlot visiem saglabāt dzīves prieku un neaizmirst rūpēties par sevi.

Novēlam visam skolas kolektīvam veiksmi un spēku skolas attīstības plānā izvirzīto prioritāšu īstenošanā!

 

Rakstu sagatavoja koordinators L.Vecums-Veco

« Atpakaļ