Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Skolotāji

 Mūsu skolas skolotājus varētu raksturot 3 jēdzieni:

  1. stabilitāte
  2. profesionalitāte
  3. novitāte

Stabils pedagogu kolektīvs

Mūs skolas skolotāju kolektīvs ir harmoniski pārstāvētas visās vecuma grupās. Skolotāju rindas papildina jaunie pedagogi, kas skolu dažādo ar jaunām un radošām idejām.

 

Profesionalitāte

Skola ir nepārtrauktā attīstībā, un mūsu prioritāte ir ne tikai izglītoti audzēkņi, bet arī izglītoti pedagogi. No 45 skolā strādājošiem pedagogiem:

 

  • 24  ir maģistra grāds pedagoģijā
  • 21 ir bakalaura grāds pedagoģijā

Novitāte

Mūsdienīga skola nav iedomājama bez novitātēm un pārmaiņām tās mācību procesā. Skolā mācās izglītojamie no visas pasaules, tāpēc mūsu skolas pedagogiem ir jābūt elastīgiem un jāprot strādāt ar mūsdienu tehnoloģijām.

 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola ir viena no retajām Latvijas skolām, kas izglītojamajiem piedāvā vidējo izglītību apgūt TĀLMĀCĪBĀ.

 

TĀLMĀCĪBAS programma tiek realizēta Svētes konsultāciju punktā no pamatskolas un vidusskolas klasēs. Tālmācības realizēšanā ir iesaistīti 29 pedagogi.

 

 


 

METODISKO KOMISIJU VADĪTĀJI:

Metodiskās padomes vadītāja - R. Brīvmane

Dabaszinību metodiskā komisija vadītāja- V. Kagaine

Valodu metodiskā komisija - vadītāja - I. Ivanova 

Mākslas metodiskā komisija - vadītāja -I.Strode

Klašu audzinātāju metodiskā komisija- vadītāja L. Vecums-Veco

Cilvēks un sabiedrība metodiskās komisija - vadītāja M. Marcinkeviča 

Klašu audzinātāji

6.s-9.s -  Velta Jakovele

5.s-9.s2 -  Ruta Brīvmane

10.v1  - Irina Ivanova

10.v2  - Egita Ozoliņa-Kazāka

10.h2  - Velta Jakovele

11.v1  - Viktorija Kagaine

11.v2  - Irma Sērmūksle

11v3 -  Daiga Baha

11h2 - Daina Livdāne

11.š  - Maiga Marcinkeviča

12.v1  - Irma Sērmūksle

12v2 (1.d. un 2.d) -  Ingrīda Drēska

12.h2 - Daina Livdāne

12.š -  Maiga Marcinkeviča