Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Erasmus+KA2 "S.D.L"

Erasmus+KA2 "On The Way To Self Directed Learning"

Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA210-SCH-000031400

Ieviešanas laiks: 01.11.2021.–30.04.2023.  

Projekta mērķis: izstrādāt un ieviest inovatīvus mācību materiālus atbilstoši izglītojamo uztveres tipiem, uztveres īpatnībām un mācīšanās stiliem, kā arī veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi un pieredzes apmaiņu tālmācībā, tādējādi stiprinot skolotāju zināšanas un mazinot izglītojamo risku pamest mācības

Projekta kopējais finansējums: ES finansējums EUR 60000,00.

Projekta vadošā organizācija: Jelgavas novada Neklātienes vidusskola

Projekta partneri: Esquare (FR), Drustvo Bodi svetloba (SL), Oulun aikuislukio, Oulun kaupunki (FI)

Asociatīvais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta galvenie uzdevumi:

pedagogu izglītošana un pieredzes apmaiņa par jaunākajiem atklājumiem un darba metodēm mācību materiālu izstrādē un pedagoģiskā darba nodrošināšanā;

izglītojamo uztveres veidu izpēte un noteikšana;

inovatīvu mācību materiālu izstrāde, pamatojoties uz veikto pētījumu rezultātiem par uztveres veidiem un sekojot pētnieku vadlīnijām par mācīšanās metodēm;

izveidoto mācību materiālu aprobācija/testēšana;

mācību materiālu/vadlīniju sagatavošana par uztveres veidu izmantošanu mācību materiālu izstrādē;informācijas izplatīšana par projektu.

Galvenās aktivitātes:

4 pedagogu pieredzes apmaiņas un labās prakses pārņemšanas braucieni (katram partnerim

3) ar mērķi profesionāli pilnveidoties un papildināt zināšanas par mācību metodēm un mācību materiālu izstrādi tālmācībā;

izstrādāt izglītojamo uztveres tipiem pielāgotus mācību materiālus, kas uzlabotu izglītojamo iespējas pašmācībai un samazinātu mācību pārtraukšanas riskus;

apkopot labo praksi vienotā materiālā veidojot vadlīnijas par uztveres veidu izmantošanu mācību materiālu izstrādē.

Projekta koordinators:

Agris Dobrovolskis

Tālr.: 63048487

agris.dobrovolskis@jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona Neklātienes vidusskolā:

Linda Vecums-Veco

linda.vecums@jelgavasnovads.lv

 *Projekta nosaukums latviešu valodā - Ceļā uz pašvadītu mācīšanos

Projekta aktivitātes LV un ENG

Projekta video 

Uzlaboto mācību materiālu aprobācijas rezultāti

Aprobācijas rezultāti LV

Aprobācijas rezultāti Fi

Aprobācijas rezultāti Sl

Aprobācijas rezultāti Fr

Metodiskie ieteikumi pedagogiem (LV, Eng, FI, FR, SL valodās)

Metodiskie ieteikumi mācību materiālu uzlabošanai tālmācībā, pamatojoties uz informācijas uztveres tipiem_- LV

Methodological recommendations improving distance materials based on perceptual types _- Eng

Metodologiset suositukset Etäopiskelumateriaalien parantaminen havaintotyyppien perusteella - FI

Recommandations méthodologiques Amélioration des matériels d'enseignement à distance en fonction des types de perception - FR

Metodološka priporočila Izboljšanje gradiv za učenje na daljavo na podlagi zaznavnih tipov - SL

Informācija par projekta rezultātiem Šeit

Projekta rezultāti ŠEIT

Informācija par projekta rezultātiem ERASMUS+ projektu rezultātu platformā ŠEIT

 

Publikācijas:

Projekta informācijas izplatīšana skolas attīstības plānošanas konferencē

ERASMUS+ projekta noslēguma konference

Pedagogi gūst pieredzi Erasmus+KA2 projektā Somijā

Pedagogi gūst pieredzi ERASMUS+KA2 Francijā

Noritējusi ERASMUS+ skolotāju pieredzes apmaiņa Slovēnijā

Notikušas skolotāju apmācības

Gaidāmas skolotāju apmācības

Erasmus+KA2 projekta pirmā sanāksme

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/projekti/paslaik-istenosana/eiropas-komisijas-programma-erasmus/17447/cela-uz-pasvaditu-macisanos-eng-on-the-way-to-self-directed-learning/

Apstiprināts Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Erasmus+KA2 projekta pieteikums